สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. รับสมัครเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง และเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเครือข่ายนักติดตามและประเมินผลงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่ภาคใต้ ให้สามารถติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่างๆได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ภาคใต้ มีความเป็นมาตรฐานในระดับเดียวกัน ซึ่งจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละประมาณ 50 คน ใช้เวลารุ่นละ 2 วัน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1402 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ชั้น 14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/GnSVnIY0J5BHsHe23 ภายในวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560