การประชุมหารือการดำเนินงานขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตลาดเอกชน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโครงการสร้างเสริมสุขภาพในยุทธศาสตร์อาหารจังหวัดสงขลา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยจัดประชุมหารือการดำเนินงานขยายรูปแบบตลาดอาหารปลอดภัยในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตลาดเอกชน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เทศบาลตำบลปริก เทศบาลเมืองสิงหนคร เทศบาลเมืองคอหงส์ ห้างกรีนเวย์หาดใหญ่ ห้างอาเซียนพลาซ่า บริษัทประชารัฐ หลาดสยาม ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป้าหมายการประชุมในครั้งนี้เพื่อขยายความร่วมมือการทำงานพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น และห้างสรรพสินค้า โดยแต่ละองค์กรจะต้องกลับไปพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอจากที่ประชุมเริ่มจากห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ให้พัฒนาศูนย์อาหารบริเวณชั้น 5 เป็นต้นแบบอาหารปลอดภัยให้กับร้านอาหารใกล้เคียง หลาดสยามให้เกิดการส่งเสริมการใช้ตำรับอาหารเป็นยา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน การ Workshop ความรู้ด้านอาหาร การบริโภค ตลาดกรีนเวย์หาดใหญ่ ให้เกิดการส่งเสริมวัยรุ่นมีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีความรู้ด้านอาหารปลอดภัย และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกร