แผนงาน ศวสต. จัดประชุมนำเสนอแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)  ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข จัดทำแนวทาง วิธีการปฏิบัติ ด้านการแพทย์พหุวัฒนธรรม   โดยมีกลุ่มผู้แทนจากผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และผู้มีส่วนกำหนดนโยบาย เข้าร่วมให้ความเห็นจำนวน 170 คน ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2560  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสกายเลาจน์ ชั้น 9 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี