วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 การวางแผนปฏิบัติการแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 ปี (สสส.) (พ.ศ.2561-2563)

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. จัดกระบวนการวางแผนปฏิบัติการแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3 ปี (สสส.) (พ.ศ.2561-2563)  ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภาคีเครือข่ายกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันตามกลุ่มวัย และภาคีเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมสุขภาวะที่เอื้อต่อกิจกรรมทางกาย โดยได้แลกเปลี่ยนการวางแผนงานกิจกรรมทางกาย 3 ช่วงวัย (วัยเด็กเยาวชน วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุ) 4 setting (บ้าน โรงเรียน องค์กร ชุมชน) และรายละเอียดแผนงานในด้าน การจัดการความรู้/นวัตกรรม, การพัฒนาขีดความสามารถของเครือข่าย, การสร้างพื้นที่สุขภาวะต้นแบบ และการผลักดันนโยบาย  นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อเสนอโครงการออนไลน์ และระบบติดตามประเมินผลออนไลน์