การประชุมปรึกษานักวิชาการ เรื่องข้อมูลการวางแผนกิจกรรมทางกาย วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลวิชาการในเรื่อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตที่คาดหวัง และข้อมูลการวางแผนกิจกรรมทางกายของตลอดช่วงวัย (วัยเด็กเยาวชน, วัยทำงาน, วัยผู้สูงอายุ) ข้อมูลกิจกรรมทางกายของ Setting (บ้าน, โรงเรียน, องค์กร, ชุมชน/เมือง) และกิจกรรมทางกายของเครือข่าย (องค์กรกีฬา,จักรยาน, เดิน-วิ่ง)