การประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ 11-12 วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

การประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑๑๒ วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสุคนธา ฮอลล์ ชั้น ๖ โรงแรมเซ็นทารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จัดโดย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ) ขับเคลื่อนงานสานพลังภาคีเครือข่าย เสริมพลังกลไกที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน กำหนดทิศทางการดำเนินงานประสานการลงทุน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงานร่วมกัน

วันจันทร์ ที่๑๒ มิถุนายน 2560  เวลา ๐๘.๓๐ –๑๖.๓๐น . ณ โรงแรมเซ็นทารา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(สจรส.มอ.)ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)นำโดยผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้จัดให้มีการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒การจัดประชุมในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์และผลการดำเนินงานร่วมกันที่ผ่านมาของภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)รวมทั้งภาคประชาชนและประชาสังคมพบว่า ภาคใต้มีปัญหาสำคัญ ๔ ประเด็นหลัก คือ

๑. ประเด็นความมั่นคงทางมนุษย์  ภาวะคุกคามปัจจัยเสี่ยง  เช่น  เหล้า  บุหรี่  ยาเสพติด  ปัญหาละเมิดสิทธิ  ปัญหาความรุนแรง  ที่กระทำต่อประชากรกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ เช่น เด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงปัญหาความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒. ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร  พื้นที่อาหารมีจำนวนลดลง  การมีและการเข้าถึงอาหารลดลง  ภาวะพึ่งพิงอาหารจากภายนอกมีจำนวนมากขึ้น  ความเหลื่อมล้ำในการมีและเข้าถึงอาหาร  ความปลอดภัยของอาหาร  และการมีภาวะโภชนาการที่สมวัย

๓.ประเด็นความมั่นคงทางทรัพยากร  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรลดน้อยลง  ความสามารถในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรของชุมชน  ความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ของทรัพยากร  สถานการณ์และความรุนแรงด้านภัยพิบัติในพื้นที่ที่ต้องเผชิญ

๔.ประเด็นความมั่นคงทางสุขภาพ  แม้ว่าจะมีทิศทาง  เครื่องมือ  และกลไกในการจัดการระบบสุขภาพ  เช่น  กองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น  ธรรมนูญสุขภาพ  สมัชชาสุขภาพ  เขตสุขภาพ  แต่ยังพบว่าการเข้าถึงความครอบคลุมในการจัดการสุขภาพชุมชนยังพบความเหลื่อมล้ำทั้งในระบบการสร้างเสริมสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ

การดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานและ ภาคี เครือข่ายดังกล่าวข้างต้น ต่างทำงานผ่านกลไกและภารกิจของหน่วยงานของตนซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาอาจมีความซ้ำซ้อนของกิจกรรมต่าง ๆ อยู่บ้าง

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว  ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมอบหมายให้สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ภายใต้โครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ภาคใต้ (ศวสต.)ดำเนินการจัดการประชุมเรื่องทิศทางการดำเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพที่ ๑๑-๑๒ ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๒ ประการคือ

  • เพื่อกำหนดประเด็นสุขภาพที่จะเป็นประเด็นร่วมในการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) โดยเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวิกฤตปัญหาของพื้นที่ และความต้องการของชุมชน
  • เพื่อออกแบบวิธีการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการสานพลัง เสริมพลังกลไกที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงาน ประสานการลงทุนร่วมกัน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ประกอบด้วย  หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม  หน่วยงานผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชน นักวิชาการ  ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน ๑๒๐ คน

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก จึงอาจจะเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล หลักคิดและแนวทางสำคัญ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและกำหนดทิศทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป