งานประชุม วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 27 เมษายน 2560

วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
– ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าจะนะ และโรงแยกแก๊ส จะนะ
– ลงพื้นที่ชุมชนอำเภอจะนะ และโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วิทยากรนายแพทย์สุภัทรฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ