สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.)

กรุณา Sign in เข้าสู่ระบบสมาชิก
เพื่อรับชมวีดิโอและบันทึกการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาใหม่ กรุณา สมัครสมาชิก ก่อนเข้าใช้งาน

ค้นหาในเว็บไซท์

HIA Conference

อื่น ๆ

แนวคิด แนวโน้มและทิศทาง ในการพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กับกระบวนการนโยบาย โดย นพ.วิพุธ พูลเจริญ

@November,11 2014 21.02
บทนำโข แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพโข พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโข แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆ ของการประเมินผลกระทบโข การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดย นพ.วิพุธพูลเจริญศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบแ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Conference) พ.ศ. 2557

@September,18 2014 12.02
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เรื่อง โผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพโ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง โดย

ข่าวสาร - กิจกรรม

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557

@January,02 2015 00.17
รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557วิชาหลัก1. 597-604 การจัดการระบบสุขภาพ (Health System Management) 3(3-0-6) ตอน 012. 597-692 สัมมนาทางการจัดการระบบสุขภาพ 2 (Seminar in Health System Management 2) 1(0-2-1) ตอน 01 วิชาเลือก1. 597-669 การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการระบบสุขภาพ (Qu

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (PART 2)

@November,13 2014 20.45
การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.วิสาข์สุพรรณไพบูลย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ผศ.ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์

@November,13 2014 20.39
การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.วิสาข์สุพรรณไพบูลย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย

@November,12 2014 13.40
การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคม ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวคิด แนวโน้มและทิศทาง ในการพัฒนาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ กับกระบวนการนโยบาย โดย นพ.วิพุธ พูลเจริญ

@November,11 2014 21.02
บทนำโข แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพโข พัฒนาการของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโข แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ ชนิดและประเภทต่างๆ ของการประเมินผลกระทบโข การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพโดย นพ.วิพุธพูลเจริญศูนย์ประสานงานพัฒนาระบบแ

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพนโยบาย แผน โครงการ ด้านพลังงาน โดย คุณประสิทธิชัย หนูนวล

@November,11 2014 20.55
กลุ่มปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนโยบาย แผน โครงการ ด้านพลังงานโข ทบทวนการเรียนรู้โข กรณีศึกษา ท่าศาลาโดย คุณประสิทธิชัยหนูนวลนักปฏิบัติการผลกระทบด้านสุขภาพ ชุมชนท่าศาลา

กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน การกำหนดขอบเขตอย่างมีส่วนร่วม และกรณีศึกษา ตอนที่ 3

@November,11 2014 14.51
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน การกำหนดขอบเขตอย่างมีส่วนร่วม และกรณีศึกษาโดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์เกษสมบูรณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน การกำหนดขอบเขตอย่างมีส่วนร่วม และกรณีศึกษา ตอนที่ 2

@November,11 2014 13.44
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน การกำหนดขอบเขตอย่างมีส่วนร่วม และกรณีศึกษาโดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์เกษสมบูรณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน การกำหนดขอบเขตอย่างมีส่วนร่วม และกรณีศึกษา ตอนที่ 1

@November,11 2014 13.28
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอน การกำหนดขอบเขตอย่างมีส่วนร่วม และกรณีศึกษาโดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์เกษสมบูรณ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

@November,11 2014 10.01
การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพโดย รศ.ดร.นพ.พงศ์เทพวิวรรธนะเดชอาจารย์มยุราวิวรรธนะเดชคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพนโยบาย แผน โครงการ ด้านพลังงาน โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

@November,10 2014 20.06
กลุ่มปฏิบัติการ เรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพนโยบาย แผน โครงการ ด้านพลังงานโข ทบทวนการเรียนรู้ การฝึกทักษะการจัดการข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลที่ใช้กระบวนการประเมินผลกระทบโข การเรียนรู้สถานการณ์นโยบายพลังงานของประเทศไทยโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ » | ดูอัลบั้มกิจกรรม »

เอกสารเผยแพร่ (E-Book)

เอกสารทั้งหมด

ห้องสมุด สจรส. (E-Library)

เอกสารทั้งหมด

หัวข้อล่าสุด

อ่านทั้งหมด »