กรุณา Sign in เข้าสู่ระบบสมาชิก
เพื่อรับชมวีดิโอและบันทึกการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาใหม่ กรุณา สมัครสมาชิก ก่อนเข้าใช้งาน

ค้นหาในเว็บไซท์

Social Networks

หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

@April,08 2014 13.07
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก (ก1 และ ก2) และ แผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

@April,04 2014 13.06
สจรส.ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รายละเอียดในเอกสารแนบให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาตามไฟล์แนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.psu.ac.th

โครงการจัดงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ตลาดเกษตร

@March,26 2014 16.09
วิถีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทางชีวภาพที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีการปรุง การกินอาหารของแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นค่านิยมการกิน ความเชื่อ หล่อหลอมเป็

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการวิจัย ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@October,18 2013 16.10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้1. นางสาวอรวีย์ ราชรักษ์2. นางสาวเภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์3. นางสาวฟางทิพย์ ทองศรีในการนี้ สจรส.ม.อ. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สจรส.ม.อ. ชั้น

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

@September,24 2013 11.41
ด้วย สจรส.ม.อ. มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย 1 อัตรา โดยรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่.... สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใ

ข่าวสาร - กิจกรรม

หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

@April,08 2014 13.07
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก (ก1 และ ก2) และ แผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

@April,04 2014 13.06
สจรส.ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รายละเอียดในเอกสารแนบให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาตามไฟล์แนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.psu.ac.th

โครงการจัดงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ตลาดเกษตร

@March,26 2014 16.09
วิถีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทางชีวภาพที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีการปรุง การกินอาหารของแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นค่านิยมการกิน ความเชื่อ หล่อหลอมเป็

กำหนดการ PSU-TEP ประจำปี 2557

@October,30 2013 10.34
กำหนดการ PSU-TEP ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป และแนวปฏิบัติในการสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/ และเอกสารประกอบตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการวิจัย ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@October,18 2013 16.10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้1. นางสาวอรวีย์ ราชรักษ์2. นางสาวเภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์3. นางสาวฟางทิพย์ ทองศรีในการนี้ สจรส.ม.อ. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สจรส.ม.อ. ชั้น

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

@October,03 2013 10.39
ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University, NRU) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้กำหนดจัด การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจําปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ โอุดมศึกษาไทยสู่อาเซียนโ (Thai Higher Edu

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ

@September,24 2013 11.41
ด้วย สจรส.ม.อ. มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัย 1 อัตรา โดยรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่.... สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใ

กำหนดการสอบ PSU-TEP ประจำปี 2557-2559

@August,26 2013 17.17

กำหนดการสอบ PSU-TEP ประจำปี 2557-2559 ตามไฟล์แนบ

การแจ้งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556

@August,25 2013 11.40
การแจ้งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2556วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน วันพฤหัสที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556กองทะเบียนและประมวลผลแจ้งผลการศึกษา ให้นักศึกษาทราบผ่านเว็บ ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เฉพาะที่คณะ รับรองผลการศึกษาแล้วเท่านั้นนักศึกษาสามารถดูผลการเรียนได้ที่ http://sis.psu.ac.

การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

@August,25 2013 11.35
การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอนรายวิชา ผ่านเว็บไซต์ https://sis.psu.ac.th วันที่ 18 ตุลาคม 2556นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนด ให้ลงทะเบียนเรียน/เพิ่ม/ถอนรายวิชา ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2556 นักศึกษาที่ล

กำหนดการ PSU TEP ประจำปี 2556

@June,15 2013 11.45
กำหนดการ PSU TEP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2556ตามไฟล์แนบ

ขอเชิญเข้าฟังการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว.

@June,15 2013 11.14
ขอเชิญ อาจารย์/บุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม "การประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แนะโจทย์วิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557 จากทุนวิจัย สกว. ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีผู้ส

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ » | ดูอัลบั้มกิจกรรม »

เอกสารเผยแพร่ (E-Book)

เอกสารทั้งหมด

ห้องสมุด สจรส. (E-Library)

เอกสารทั้งหมด

หัวข้อล่าสุด

อ่านทั้งหมด »