สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.มอ.)

กรุณา Sign in เข้าสู่ระบบสมาชิก
เพื่อรับชมวีดิโอและบันทึกการเรียนการสอน
สำหรับนักศึกษาใหม่ กรุณา สมัครสมาชิก ก่อนเข้าใช้งาน

ค้นหาในเว็บไซท์

HIA Conference

Social Networks

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Conference) พ.ศ. 2557

@September,18 2014 12.02
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เรื่อง โผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพโ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง โดย

เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop

@September,08 2014 14.04
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1402 อาคาร 1 ชั้น 14 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

@July,08 2014 16.56
สจรส.ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยเข้าไปดูได้ที่ www.grad.psu.ac.thให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาตามไฟล์แนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.psu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

@April,04 2014 13.06
สจรส.ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รายละเอียดในเอกสารแนบให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาตามไฟล์แนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.psu.ac.th

โครงการจัดงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ตลาดเกษตร

@March,26 2014 16.09
วิถีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทางชีวภาพที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีการปรุง การกินอาหารของแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นค่านิยมการกิน ความเชื่อ หล่อหลอมเป็

ข่าวสาร - กิจกรรม

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Conference) พ.ศ. 2557

@September,18 2014 12.02
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส. ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จะจัดการประชุมวิชาการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เรื่อง โผลกระทบของกระบวนการประเมินผลผลกระทบทางสุขภาพโ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวน สังเคราะห์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจริง โดย

เชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop

@September,08 2014 14.04
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ HIA Intensive Workshop ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1402 อาคาร 1 ชั้น 14 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิท

รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

@July,10 2014 11.09
รายวิชาที่เปิด ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิชาหลัก1. 597-601 ระเบียบวิธีวิจัยการจัดการระบบสุขภาพ (Health System Research Methodology) 3 (3-0-6) ตอน 012. 597-602 สถิติเพื่อการตัดสินใจในการจัดการระบบสุขภาพ (Statistics for Decision Making in Health System Research) 2 (1-3-2) ตอน 013. 597-60

การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

@July,10 2014 11.07
การลงทะเบียนเรียน1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องยื่นเอกสารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (บว.1) ก่อนจะลงทะเบียน2. นักศึกษารหัสก่อน 57 ให้ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ https://sis.psu.ac.th ซึ่งนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

@July,08 2014 16.56
สจรส.ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 โดยเข้าไปดูได้ที่ www.grad.psu.ac.thให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาตามไฟล์แนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.psu.ac.th

ประกาศ การเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

@July,04 2014 20.24
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2557 และคู่มือการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชาวไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 ส.ค. 57

@April,30 2014 10.19
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ชาวไทย) ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 ส.ค. 57 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมรอง (Conference Hall) ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

@April,08 2014 13.07
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย1. วิชาเอก การจัดการระบบสุขภาพ รับนักศึกษาเฉพาะแผน ก (ก1 และ ก2)2. วิชาเอก การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ รับสมัครนักศึกษาแผน ก (ก1 และ ก2) และ แผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557

@April,04 2014 13.06
สจรส.ม.อ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการจัดการระบบสุขภาพ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2557 รายละเอียดในเอกสารแนบให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว download ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าศึกษาตามไฟล์แนบ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.psu.ac.th

โครงการจัดงานตลาดนัดอุทยานอาหาร “วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 ณ ตลาดเกษตร

@March,26 2014 16.09
วิถีการดำรงชีวิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชีวิตชุมชนที่มีความหลากหลายตามบริบทของพื้นที่ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติแตกต่างกัน ความอุดมสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทางชีวภาพที่แตกต่างกันนี้ทำให้เกิดวิถีวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีการปรุง การกินอาหารของแต่ละพื้นที่จนเกิดเป็นค่านิยมการกิน ความเชื่อ หล่อหลอมเป็

กำหนดการ PSU-TEP ประจำปี 2557

@October,30 2013 10.34
กำหนดการ PSU-TEP ประจำปี 2557 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป และแนวปฏิบัติในการสอบดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.libarts.psu.ac.th/ และเอกสารประกอบตามไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการวิจัย ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

@October,18 2013 16.10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้1. นางสาวอรวีย์ ราชรักษ์2. นางสาวเภสัชรัตน์ กชกรจารุพงศ์3. นางสาวฟางทิพย์ ทองศรีในการนี้ สจรส.ม.อ. ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกท่าน มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สจรส.ม.อ. ชั้น

ดูข่าวสารประชาสัมพันธ์ » | ดูอัลบั้มกิจกรรม »

เอกสารเผยแพร่ (E-Book)

เอกสารทั้งหมด

ห้องสมุด สจรส. (E-Library)

เอกสารทั้งหมด

หัวข้อล่าสุด

อ่านทั้งหมด »